top of page

Werkgeversaansprakelijkheid & een burn-out

In hoeverre kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden voor een burn-out?

Werkgeversaansprakelijkheid

Door de jaren heen wordt er met regelmaat geprocedeerd op het gebied van werkgeveraansprakelijkheid. Op basis van de wet (art. 7:658 BW) kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk gesteld worden voor de schade die een werknemer heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De onderhavige uitspraak illustreert dat de werkgever niet zonder meer aansprakelijk gehouden kan worden.

Een werkneemster die sinds augustus 1971 werkzaam was bij haar werkgever, is in september 2010 arbeidsongeschikt geraakt. Werkneemster was werkzaam in de functie ‘klinisch chemisch analist’.

Nadat het UWV toestemming voor het ontslag heeft verleend, wordt de overeenkomst opgezegd per 1 september 2015. Bij brief van 12 mei 2015 stelt werkneemster de werkgever aansprakelijk voor haar arbeidsongeschiktheid. Werkneemster is van oordeel dat zij een ernstig burn-out heeft gekregen doordat haar werkgever tekort is geschoten in de op hem rustende zorgplicht. Aan haar vordering legt zij ten grondslag dat de werkgever heeft nagelaten zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig was om te voorkomen dat zij in de uitoefening van haar werkzaamheden schade zou lijden.

Volgens werkneemster was het werk dat zij verrichtte om twee redenen zeer belastend. Er moet langdurig en met grote concentratie gewerkt worden en daarnaast vindt het werk plaats op een drukke werkplek. Het Hof is van oordeel dat deze omstandigheden niet te kwalificeren zijn als voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden. Hierbij speelt een rol dat werkneemster deze werkzaamheden reeds sinds 1971 verricht en uit niets blijkt dat deze werkzaamheden – voorafgaand aan haar arbeidsongeschiktheid in 2010 – tot gezondheidsproblemen hebben geleid.

Daarnaast wijst werkneemster op de te hoge werkdruk. Zij onderbouwt haar stelling met een verwijzing naar het feit dat zij als ervaren laborante steeds meer bevraagd werd door haar collega’s. Daarnaast geeft zij aan dat zij regelmatig bij haar werkgever heeft geklaagd over de stress die deze werkdruk haar heeft bezorgd. Echter, werkneemster laat na haar stelling te onderbouwen.

Het Hof concludeert dan ook dat werkneemster onvoldoende onderbouwd heeft dat zij door haar werkgever is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke werkomstandigheden. Gelet hierop had de werkgever geen verplichting om tot een aanpassing van de werkomstandigheden over te gaan. Aangezien de werkgever zijn zorgplicht niet heeft geschonden, wordt de vordering van werkneemster afgewezen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page