top of page

Het belang van de klokkenluidersregeling


De klokkenluider

De afgelopen periode hebben meerdere misstanden het nieuws weten te behalen. Zowel in arbeidsrechtelijke- als in niet-arbeidsrechtelijke sfeer wordt de noodklok steeds vaker geluid. Zo hebben onder meer de MeToo-gebeurtenissen de wereld geschokt. Hoewel het soms ver van huis lijkt, kunnen zich ook op de werkvloer misstanden voordoen. Hierbij kan gedacht worden aan financiële wantoestanden, schending van milieuwetgeving en gevallen van seksuele intimidatie. Een reden om de klokkenluidersregeling weer onder de aandacht te brengen.

De Wet Huis voor Klokkenluiders is alweer enige tijd geleden in werking getreden. Op basis van deze wet dient iedere werkgever met 50 werknemers of meer een schriftelijke interne klokkenluidersregeling te hebben. In het kader van de interne procedure wordt door de werkgever vaak over het hoofd gezien dat er op hem een verplichting rust om een vertrouwenspersoon aan te stellen die door de werknemer kan worden geraadpleegd over een vermoeden van een misstand.

De klokkenluidersregeling dient onder andere te verduidelijken in welke situaties er sprake is van een misstand en welke zorgvuldigheidsnormen de werknemer in acht dient te nemen bij het doen van een melding. Op de werkgever rust de verplichting om de interne melding te onderzoeken. Blijkt er daadwerkelijk sprake van een misstand, dan dient de werkgever passende maatregelen te nemen.

Mocht de werkgever geen passende maatregelen nemen of mocht er geen vertrouwenspersoon zijn aangesteld, dan wel een gebrekkige klokkenluidersregeling worden gehanteerd, dan kan de werknemer zich wenden tot het Huis voor klokkenluiders, zijnde een extern orgaan waar misstanden gemeld kunnen worden. Indien dit orgaan de misstand constateert, dan kan het aanbevelingen doen aan de werkgever en deze aanbevelingen aan de buitenwereld publiceren.

Men dient zich er echter bewust van te zijn dat niet iedere onregelmatigheid een misstand betreft en kan leiden tot een gerechtvaardigde (interne of externe) melding door de werknemer. Het te snel doen van een melding kan voor de werkgever namelijk leiden tot forse reputatieschade, hetgeen de relatie tussen werkgever en werknemer op scherp kan stellen.

Alhoewel er op het niet hebben van een klokkenluidersregeling geen boete of andere sanctie staat, is het gelet op het bovenstaande wel van belang om binnen uw onderneming na te gaan of er een vertrouwenspersoon is aangewezen c.q. er een gedetailleerde klokkenluidersregeling wordt gehanteerd. Is dit niet het geval, dan zal de klokkenluider zich extern melden met als risico dat uw onderneming negatief in het nieuws komt. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page