top of page

Uitspraak mr. Yvonne Schipper gepubliceerd op website Rechtspraak!


Logo Rechtspraak. Uitspraak Yvonne Schipper gepubliceerd!

Onlangs heeft mr. Yvonne Schipper een cliënte met succes mogen bijstaan in een zaak waarin de herplaatsingsplicht van haar als werkgever centraal stond. De uitspraak van deze zaak is gepubliceerd op de officiële website van de rechtspraak. Waarom is dit bijzonder vraagt u zich af? Omdat niet alle uitspraken worden gepubliceerd. Alleen uitspraken die van dergelijk belang zijn voor de rechtspraak worden hierop gepubliceerd. Een uitspraak wordt gepubliceerd als het aan één of meerdere van de selectiecriteria voldoet. Een uitspraak wordt altijd gepubliceerd indien:

-de zaak voor, tijdens of na behandeling ter zitting aandacht heeft gehad van de publieke media in de ruimste zin des woords;

-de uitspraak in een op de juridische beroepsgroep gericht medium is gepubliceerd of besproken;

-de uitspraak van bijzonder belang is voor bepaalde beroepsgroepen of belangengroeperingen;

-de uitspraak mede de belangen raakt van natuurlijke of rechtspersonen die geen partij waren in het geding;

-de uitspraak een jurisprudentievormend karakter heeft, bijvoorbeeld doordat een eerdere jurisprudentielijn wordt gewijzigd, genuanceerd, ingeperkt of uitgebreid, of doordat een bepaalde casuïstiek of wettelijke bepaling voor het eerst aan het oordeel van de rechter is onderworpen;

Mr. Yvonne Schipper vertelt u met trots over de inhoud van deze gepubliceerde zaak:

Cliënte had een werknemer in dienst wiens arbeidsplaats structureel was komen te vervallen wegens het doelmatig indelen van de bedrijfsvoering. Om deze reden heb ik namens mijn cliënte op enig moment een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV, waarna door het UWV toestemming is verleend.

Werknemer was het niet eens met het ontslag en heeft het ontslag aangevochten bij de kantonrechter. Werknemer stelde zich op hierbij op het standpunt dat geen sprake was van een bedrijfseconomische noodzaak om zijn functie te laten vervallen. De kantonrechter was van oordeel dat terecht werd aangevoerd dat de werknemer miskent dat cliënte een zekere beleidsvrijheid heeft om de onderneming zo in te richten dat het voortbestaan daarvan ook op langere termijn verzekerd is.

Vervolgens diende de kantonrechter te bepalen of cliënte had voldaan aan haar herplaatsingsinspanning. Nu de werknemer stelde dat cliënte een groep vormde met X en Z was de vraag of cliënte onderdeel uitmaakte van een groep van cruciaal belang bij het vaststellen van de reikwijdte van de herplaatsingsinspanning van cliënte. De kantonrechter overwoog dat als groep aan te merken is, een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Hiervoor dient sprake te zijn van een centrale leiding over de organisatorisch met elkaar verbonden vennootschappen. Namens cliënte is in de stukken voldoende onderbouwd dat geen sprake is van een dergelijke centrale leiding, nu (de bestuurder van) cliënte geen beslissingen voor X en Z kan nemen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft cliënte arbeidsplaatsen binnen deze andere ondernemingen dan ook terecht buiten beschouwing gelaten bij haar herplaatsingsplicht.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page