top of page

Het regeerakkoord van Rutte III en de gevolgen voor het arbeidsrecht


Rutte III en de gevolgen voor het arbeidsrecht

Rutte III (VVD, CDA, D66 en CU) presenteerde recent het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Hieronder volgen de belangrijkste gevolgen voor het arbeidsrecht: Recht op een vast dienstverband na drie jaar

De Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) heeft er met ingang van 1 juli 2015 voor gezorgd dat er een vast dienstverband ontstaat wanneer de arbeidsovereenkomst de 24 maanden heeft overschreden. Rutte III draait deze maatregel weer terug. Dit houdt in dat er dan weer drie tijdelijke contracten mogen worden gegeven binnen een periode van 36 maanden. Dit wordt teruggedraaid omdat uit de praktijk blijkt dat werkgevers tijdelijke werknemers sneller ontslaan. De tussenpoos blijft echter wel zoals deze is gewijzigd met de WWZ, namelijk 6 maanden. Recht op transitievergoeding direct na indiensttreding

Rutte III bepaalt dat werknemers direct vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding is in de eerste twee jaar van het dienstverband dan wel minimaal. Een werknemer hoeft dus niet meer eerst 24 maanden in dienst te zijn geweest van de werkgever. Wat nog meer wijzigt is de berekening van de transitievergoeding voor een werknemer die langer dan 10 jaar in dienst is geweest bij zijn werkgever. Voor gewerkte jaren na deze 10 jaar krijgt de werknemer een derde maandsalaris in plaats van half. Voor de MKB’ers versoepelt Rutte III de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding. Zo komt er een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Combinatie van ontslaggronden

Met de komst van de WWZ zijn ook de ontslaggronden geintroduceerd. Het combineren van deze gronden leverde geen volledige ontslaggrond op waardoor ontslag niet mogelijk was. Volgens Rutte III wordt het ontslag hier onnodig moeilijk mee gemaakt waardoor deze maatregel terug wordt gedraaid. De nieuwe ‘cumulatiegrond’ zorgt er voor dat de ontslaggronden weer gecombineerd kunnen worden waardoor werknemers gemakkelijker ontslagen kunnen worden. Hier tegenover staat wel een extra vergoeding voor de werknemer namelijk maximaal de helft van de transitievergoeding. (bovenop de bestaande transitievergoeding) Langere proeftijd

De proeftijd bij het meteen aangaan van een vast dienstverband wordt verlengd naar vijf maanden in plaats van twee. Voor contracten die langer duren dan twee jaren verhoogt de proeftijd ook, namelijk naar drie maanden. Op deze manier wilt Rutte III het aantrekkelijker maken om werknemers een vast dienstverband te geven. Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor MKB

Rutte III wilt MKB werkgevers bevorderen meer personeel in (vaste) dienst te nemen door de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten van twee naar één jaar. De ontslagbescherming van twee jaar blijft wel in stand. De kosten van het tweede ziektejaar van de werknemers wordt dan gedekt via een uniforme lastendekkende premie die de kleine werkgevers dan betalen. Payrolling terug naar de basis

Payrolling blijft mogelijk maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Rutte III stelt daarom voor dat: het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard, werknemers qua arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden behandeld met werknemers bij de inlener en dat de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijft. Beschikbaarheid bij nulurencontracten aan banden

Er wordt soms nodeloos verwacht van werknemers dat zij permanent beschikbaar zijn bij een nulurencontract. Dit gaat ten koste van de mogelijkheid om een andere (deeltijd)baan te accepteren. Er wordt daarom door Rutte III vastgelegd dat in deze situaties de werknemer niet, of binnen een bepaalde termijn niet, gehouden is gehoor te geven aan een oproep, of dat bij een afzegging recht op loon ontstaat. Partnerverlof bij geboorte

Per 1 januari 2019 wordt het kraamverlof dat partners het recht geeft op twee dagen betaald verlof, op te nemen binnen vier weken na de bevalling, verlengd naar vijf dagen. ZZP’ers

De wet DBA wordt vervangen en de nieuwe wet dient enerzijds echte zelfstandigen zekerheid te bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. ZZP’ers die langer dan 3 maanden werken onder het tarief van 125% van het minimumloon en hetzelfde werk doen als een reguliere werknemer worden geacht werkzaam te zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.

Heeft u nu nog vragen over het (veranderende) arbeidsrecht? Wij staan u graag te woord via:

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Kleine kop
bottom of page