top of page

Ondernemingsraden

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers (dus geen fte's) is verplicht een eigen ondernemingsraad te hebben. De omvang en samenstelling hiervan kan per bedrijf verschillen. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

Taken en bevoegdheden van de OR

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het bedrijf en van de medewerkers en vertegenwoordigt het personeel. Daarvoor heeft de OR, naast de eigen vergaderingen, ook speciale vergaderingen met de directie. Dit zijn de zogenaamde overlegvergaderingen. De OR:

 • Bevordert het naleven van de cao en de Arbo-regelgeving.

 • Bevordert het voeren van werkoverleg.

 • Bevordert het gelijk behandelen van mannen en vrouwen in het bedrijf.

 • Gaat discriminatie tegen in het bedrijf.

De bevoegdheden van de OR, geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) , zijn:

 • Adviesrecht. De OR heeft over een aantal zaken adviesrecht.

 • Instemmingsrecht. De OR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht. Besluiten over de arbeidsomstandigheden vallen onder het instemmingsrecht en zullen dus altijd goedkeuring moeten krijgen van de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging).

 • Overlegrecht (met werkgever). De directie kan de OR een voorstel doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken in het bedrijf. De directie is verplicht om minstens één keer met de OR over het voorstel te overleggen. Vervolgens moet de directie het besluit laten weten. Er is geen beroepsrecht voor de OR.

 • Initiatiefrecht. De OR kan zelf agendapunten aandragen voor de overlegvergadering met de directie.

 • Informatierecht. De directie is verplicht de or regelmatig te informeren over onder andere: de (juridische) structuur van de onderneming, het algemeen beleid van het bedrijf (ondernemingsplan), en de ‘algemene gang van zaken’, de financiële, economische en sociale gegevens (jaarverslagen, werkgelegenheid, opbouw personeelsbestand, verzuim en verloop, etc). Daarnaast kan de Or aan de werkgever informatie opvragen en de werkgever is dan verplicht die te geven.

Plichten van de OR

Rechten houden ook verplichtingen in. De OR is ingesteld voor “…het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen…” (WOR art. 2). De plichten van de OR zijn dus o.a.:

 • Een OR wordt geacht zijn taak als adviseur van de directie serieus te nemen en zo te vervullen dat het goed functioneren van de onderneming wordt bevorderd.

 • Concreet betekent dit dat de OR er niet alléén is om betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de medewerkers te realiseren. Het betekent ook dat de OR niet onnodig de bedrijfsprocessen mag belasten door te traineren of onzinnige vragen te stellen.

 • Als de OR informatie wil hebben heeft de OR ook de plicht aan te geven waarom de OR deze informatie nodig heeft. De OR moet dan ook wat doen met deze informatie.

 • Als de bestuurder erom verzoekt moet de OR ook op het overleg verschijnen, omgekeerd overigens ook. (WOR art. 23)

 • Een belangrijke verplichting is het inlichten van de achterban. De OR heeft niet de verplichting de achterban te raadplegen bij elk besluit, maar wel de verplichting zich te verantwoorden. De OR moet verslag doen aan de achterban van zijn vergaderingen (WOR art.14). De medewerkers moeten ten slotte weten wat de OR doet in hun belang.

 • Als de OR deskundigen wil inhuren dan moet de directeur vooraf van deze kosten op de hoogte gebracht worden. De OR hoeft geen toestemming te vragen als deze kosten redelijk en billijk zijn voor het functioneren van de OR.

De personeelsvertegenwoordiging (pvt)

De personeelsvertegenwoordiging (pvt) is wat anders dan de ondernemingsraad (OR). Wanneer een bedrijf 10 tot 50 werknemers in dienst heeft, dan kan een bedrijf een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen. Een pvt is verplicht als de helft van de werknemers daarom vraagt of als het in de cao staat. Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen op vrijwillige basis een pvt instellen. De leden van de pvt worden gekozen door de werkgever en de werknemers. Dit gebeurt met een geheime schriftelijke stemming. De pvt bestaat uit minstens drie werknemers. Net zoals bij een OR overlegt de pvt met de werkgever over het bedrijf, het werk en de arbeidsomstandigheden.Over het algemeen heeft de pvt minder wettelijke bevoegdheden dan de OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt artikel 35 lid c de taken en bevoegdheden van de pvt.

Waar kan Advocaten van DeJurist mij concreet mee helpen?

Op elke vraag over de OR/pvt weten wij een antwoord, bij elk geschil kunnen wij uw belangen op een specialistische manier behartigen. Concreet adviseert en waar nodig procedeert Advocaten van DeJurist ten aanzien van:

 • instemmingsrecht OR

 • adviesrecht OR

 • opstellen OR reglement

 • instellen ondernemingsraad

 • samenstellen en werkwijze OR

 • verkiezingen van de OR

 • instellen van commissies

 • voorzieningen en faciliteiten OR

 • overlegvergadering OR

 • geheimhouding en bedrijfsgeheimen

 • overleg OR

 • kosten OR

 • instellen PVT (personeelsvertegenwoordiging)

Onze specialisten op het gebied van ondernemingsraden

 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht

 • Indrukwekkende loopbaan o.a. Senior Procesjurist FNV, Senior Manager Deloitte, kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger én al meer dan 7 jaar succesvol ondernemer (DeJurist)

 • Meer dan 27 jaar ervaring, talloze zaken behandeld en procedures gevoerd (>> Zie bijv. uitspraak Clara Wichman. en >> uitspraak AV1368. en >> uitspraak BA2347. en ECLI:NL:RBLIM:2015:2795)

 • Gespecialiseerd op veel rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen, verbintenissenrecht

 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

 • Alom geliefd bij haar cliënten door haar deskundigheid, vastberadenheid, doortastend optreden, strategisch inzicht, betrokkenheid en integer handelen

mr. Yvonne L.S. Schipper
Oprichter, eigenaar en advocaat
 
nieuwe banier yvonne zwart-wit_edited.jp
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
mr. Anton H.M. van den Broek
Eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Anton H.M. van den Broek.jpg
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Meer dan 35 werkervaring als rechtshulpverlener

 • Gespecialiseerd in procedures in hoger beroep op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Aan de wieg gestaan van veelspraakmakende uitspraken, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari 2015, nr13/05569, (een van de belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken van het jaar 2015)

 • Deskundig, creatief, oplossingsgericht, enthousiast en gedreven

 • LinkedIn Advocaten van DeJurist
 • White Facebook Icon
bottom of page