top of page

CAO-recht

Een cao is een overeenkomst waarin arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Er wordt pas gesproken over een cao als dit is afgesproken enerzijds met de werkgeversorganisatie(s) en anderzijds met de werknemersorganisatie(s). Er zijn verschillende soorten cao’s waar onderscheid in kan worden gemaakt. Dit verschil wordt gemaakt op inhoud en werksfeer. Ook deze categorieën kunnen weer verder worden opgedeeld. Zo bestaat er in het inhoudelijke deel een minimum-cao, hierin kan worden afgeweken van de standaard tekst. De cao geeft namelijk een ‘minimum’ waaraan de werkgever zich moet houden. Er mag dan dus ten alle tijden in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. De andere inhoudelijke cao is een standaard-cao. Hierin mag er niet worden afgeweken van de cao, ook niet als dit ten voordele van de werknemer is. Op het gebied van werksfeer zijn er ook een tweetal cao’s, namelijk de bedrijfstak-cao en de ondernemings-cao. De bedrijfs-takcao is bedoeld voor een gehele sector, deze wordt afgesloten door 1 of meer werkgeversorganisaties in overeenstemming met 1 of meer werknemersorganisaties. De ondernemings-cao is in tegenstelling alleen bedoeld voor 1 specifieke onderneming.

Er zijn drie soorten CAO-bepalingen

1. Normatieve cao

Werkgever met werknemer. Deze cao werkt door op de werkvloer, het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de betalingen van de werknemer.

2. Diagonale cao

Werkgever met werknemersorganisatie(s). De bepalingen gaan over het verplichten van een werknemer of bijvoorbeeld een afdracht te doen aan een fonds.

3. Obligatoire cao

Dit zijn cao-partijen onderling. Enerzijds werkgeversorganisatie(s) en anderzijds werknemersorganisatie(s). Het gaat hier bijvoorbeeld om de verplichting om niet te staken of om te onderhandelen over een nieuwe cao.

Juridische positie van een CAO

In de cao mag er worden afgeweken ten voordele van een werknemer, tenzij er sprake is van dwingend recht. Er kan bij het gebruik van een cao worden afgeweken op gebied van werktijden, betalingen, vakantierecht, etc.

Wanneer is de CAO van toepassing?

De cao kan door een drietal manieren van toepassing zijn. We beginnen hierbij met de meest voor de hand liggende. Dit situatie waarbij zowel werknemer als werkgever gebonden is.

Gebonden houdt is dat hij/zij aangesloten is bij een vakbond of organisatie. Een werkgever is gebonden wanneer hij partij is bij een ondernemings-cao of als hij lid is van een werkgeversorganisatie. Een werknemer is gebonden als hij lid is van een vakbond die een cao heeft afgesloten.

Als de werkgever is gebonden maar een werknemer niet, dan blijft de cao ook van toepassing op de ongebonden werknemer.

 

Verder kan een cao van toepassing zijn door een algemeen verbindendverklaring, hierin heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald dat de gehele cao (of delen hiervan) algemeen verbindend worden verklaard voor alle bedrijven in een bepaalde sector. Welke cao’s hier precies onder vallen is terug te vinden in de ‘Uitvoering arbeidsvoorwaarden wetgeving’. Hier kunnen wij, Advocaten van DeJurist, u natuurlijk ook vrijblijvend informatie over verstrekken.

 

Verder kan er nog sprake zijn van een incorporatiebeding. Dit houdt in dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat een ander document en/of regeling van toepassing is op de werknemer.

Waar kan Advocaten van DeJurist mij concreet mee helpen?

Op elke CAO-rechtelijk vraag weten wij een antwoord, bij elk geschil kunnen wij uw belangen op een specialistische manier behartigen. Concreet adviseert en waar nodig procedeert Advocaten van DeJurist ten aanzien van:

 • de toepasselijkheid van een cao

 • loonvorderingen cao

 • verplichte aansluiting bij het bedrijfspensioenfonds op grond van cao

 • Wet bedrijfspensioenfonds

 • toepasselijke cao bij overnames, fusies, splitsingen en herstructureringen

 • nawerking cao

 • algemeen verbindend verklaarde cao

 • bedrijfs-cao

 • ondernemings-cao

Onze specialisten op het gebied van CAO-recht

mr. Yvonne L.S. Schipper
Oprichter, eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Yvonne Schipper
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht

 • Indrukwekkende loopbaan o.a. Senior Procesjurist FNV, Senior Manager Deloitte, kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger én al meer dan 7 jaar succesvol ondernemer (DeJurist)

 • Meer dan 27 jaar ervaring, talloze zaken behandeld en procedures gevoerd (>> Zie bijv. uitspraak Clara Wichman. en >> uitspraak AV1368. en >> uitspraak BA2347. en ECLI:NL:RBLIM:2015:2795)

 • Gespecialiseerd op veel rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen, verbintenissenrecht

 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

 • Alom geliefd bij haar cliënten door haar deskundigheid, vastberadenheid, doortastend optreden, strategisch inzicht, betrokkenheid en integer handelen

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
mr. Anton H.M. van den Broek
Eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Anton H.M. van den Broek.jpg
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Meer dan 35 werkervaring als rechtshulpverlener

 • Gespecialiseerd in procedures in hoger beroep op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Aan de wieg gestaan van veelspraakmakende uitspraken, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari 2015, nr13/05569, (een van de belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken van het jaar 2015)

 • Deskundig, creatief, oplossingsgericht, enthousiast en gedreven

 • LinkedIn Advocaten van DeJurist
 • White Facebook Icon
bottom of page