top of page

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht omvat de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Het arbeidsrecht is van toepassing wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever. Zaken en regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn en de ontslagregels staan in het arbeidsrecht.

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet is er sprake van een opzegging van de arbeidsovereenkomst (meestal
door de werkgever) met onmiddellijke ingang. Deze opzegging vindt plaats zonder dat er een
opzegtermijn in acht genomen wordt en zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV
Werkbedrijf. Dit ontslag kan zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven. In de praktijk wordt
het ontslag vaak mondeling gegeven, waarna het vervolgens schriftelijk wordt bevestigd.


Door het ontslag op staande voet verliest de werknemer direct zijn baan en kan hij – indien het ontslag
terecht is gegeven – geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Aangezien het ontslag op staande
voet een grote impact heeft op de werknemer, is dit ontslag aan strikte criteria gebonden.

 

\Wordt het ontslag op staande voet ten onrechte gegeven, dan kan de werknemer met succes
wedertewerkstelling of een billijke vergoeding bij de kantonrechter vorderen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht is zeer belangrijk bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Vraagstukken over ontslag op staande voet of bijvoorbeeld het recht op ontslagvergoeding hebben dan ook betrekking op het arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er onderhandeld worden over ontslagvergoeding of bijvoorbeeld over vrijstelling van werk met behoud van loon. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Transitievergoeding in het arbeidsrecht

Op basis van de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) hebben werknemers bij onvrijwillig ontslag recht op een financiële vergoeding : de transitievergoeding. De transitie vergoeding bij ontslag kan gebruikt worden voor van werk naar werk-trajecten (outplacement), opleiding of als een aanvulling op een lager inkomen dan wel een ww-uitkering. Zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst dient wel 2 jaar te hebben geduurd. Verder bestaat er een afdwingbaar recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Ten einde uw financiële rechten zeker te stellen en de mogelijkheden van uw specifieke situatie te onderzoeken, doet u er goed aan juridisch advies in te winnen. Zeker in specifieke gevallen als ‘ontslag bij ziekte’ of ‘ontslag bij zwangerschap’ of ‘ontslag bij oudere werknemers’ is het verstandig een specialist te raadplegen.

Arbeidsrecht en sociaal recht

Arbeidsrecht maakt integraal onderdeel uit van het sociaal recht. Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling. Voor alles wat te maken heeft met arbeidsrecht én het sociaal recht bent u bij Advocaten van DeJurist bij het juiste adres.

Waar kan Advocaten van DeJurist mij concreet mee helpen?

Op elke arbeidsrechtelijke vraag weten wij een antwoord, bij elk geschil kunnen wij uw belangen op een specialistische manier behartigen. Concreet adviseert en waar nodig procedeert Advocaten van DeJurist ten aanzien van:

 • arbeidsconflicten

 • ontslag- en afvloeiingsregelingen

 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst

 • beëindiging met wederzijds goedvinden

 • afspiegelingsbeginsel

 • fictieve opzegtermijn

 • opzegverboden

 • ontslag op staande voet

 • ontslagrecht

 • proeftijd

 • disfunctioneren van werknemer

 • reorganisaties

 • onderhandelingen met FNV en andere vakbonden

 • positie van personeel bij overnames, fusies, splitsingen en herstructureringen

 • zieke werknemers

 • arbeidsongevallen,

 • concurrentie – en relatiebedingen

 • arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten

 • loonvorderingen van werknemers

 • loonbetaling bij ziekte

 • stopzetten of opschorten loon bij ziekte

 • kennelijk onredelijk ontslag

 • arbeidstijden

 • vakantieregeling

 • vakantieaanspraak

 • verjaring vakantiedagen

 • verjaring loonvorderingen

 • overwerk

 • opzegtermijnen

 • opnemen van vakantie

 • werktijden

 • nevenwerkzaamheden

 • vaststellingsovereenkomsten

 • beëindigingsoveeenkomsten

 • ontslagprocedures bij UWV werkbedrijf en bij de rechtbank sector kanton

 • Wet arbeid en zorg

 • Wet verbetering Poortwachter

 • ziekte tijdens vakantie

 • geheimhoudingsplicht

 • bedrijfsgeheimen

 • cameratoezicht

 • internet en social media

Onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht

mr. Yvonne L.S. Schipper
Oprichter, eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Yvonne Schipper
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht

 • Indrukwekkende loopbaan o.a. Senior Procesjurist FNV, Senior Manager Deloitte, kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger én al meer dan 7 jaar succesvol ondernemer (DeJurist)

 • Meer dan 27 jaar ervaring, talloze zaken behandeld en procedures gevoerd (>> Zie bijv. uitspraak Clara Wichman. en >> uitspraak AV1368. en >> uitspraak BA2347. en ECLI:NL:RBLIM:2015:2795)

 • Gespecialiseerd op veel rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen, verbintenissenrecht

 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

 • Alom geliefd bij haar cliënten door haar deskundigheid, vastberadenheid, doortastend optreden, strategisch inzicht, betrokkenheid en integer handelen

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
mr. Anton H.M. van den Broek
Eigenaar en advocaat
 
Algemeen telefoonnummer Advocaten van DeJurist, advocaat Maastricht
Algemeen emailadres Advocaten van DeJurist, advocaat maastricht
mr. Anton H.M. van den Broek.jpg
 • LinkedIn Advocaten van DeJurist
 • White Facebook Icon
 • Meester in de rechten & advocaat

 • Afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Meer dan 35 werkervaring als rechtshulpverlener

 • Gespecialiseerd in procedures in hoger beroep op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • Aan de wieg gestaan van veelspraakmakende uitspraken, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari 2015, nr13/05569, (een van de belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken van het jaar 2015)

 • Deskundig, creatief, oplossingsgericht, enthousiast en gedreven

bottom of page